Gratis adverteren voor alle autobedrijven in Nederland

Gebruiksvoorwaarden

Aanvaarding

Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zorgvuldig door alvorens de CarTweet-website te gebruiken. Door de CarTweet-website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de CarTweet-website.

Toegestane gebruik

Als gebruiker van de CarTweet-website dient u zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u niet toegestaan de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen u niet toegestaan: inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van CarTweet en/of derden; het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen; het verspreiden van wettelijk verboden materiaal. Het is u slechts toegestaan één kopie van het op de website beschikbaar gestelde materiaal te bewaren voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CarTweet het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, wijzigen, verspreiden, disassembleren met het oog op reverse engineering, of op enige andere wijze te gebruiken en/of exploiteren.

Indien u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt CarTweet zich het recht voor de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de CarTweet-website berusten uitsluitend bij CarTweet en/of haar leveranciers. Daaronder worden onder meer begrepen alle merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en CarTweet in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen.

Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken, noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van CarTweet.

Ingeval van enige inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van CarTweet en/of haar leveranciers, behoudt CarTweet zich het recht voor de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

CarTweet is niet aansprakelijk voor de inhoud van haar website, noch van websites die daarmee op enigerlei wijze verbonden zijn, bijvoorbeeld door middel van hyperlink(s) of metatag(s). CarTweet is evenmin aansprakelijk voor de diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via haar website wordt aangeboden. CarTweet garandeert niet dat de op haar website aangeboden informatie volledig, actueel en accuraat is; noch vrij van fouten, gebreken en/of virussen.

CarTweet garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken op de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden. Daarom wordt u verzocht bij twijfel over juistheid van gegevens of aantreffen van onjuistheden contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (i.c. de verkopende makelaar). CarTweet is dientengevolge niet verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit gebruik van informatie die u ontleent aan haar website.

CarTweet is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is.

Beschikbaarheid

CarTweet zal, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen treffen de website correct te laten functioneren, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie. CarTweet wordt vooraf gevrijwaard door elke gebruiker van de CarTweet-website, verkoper, koper en makelaar, voor schade in elke vorm, die ontstaat of kan ontstaan door systeemuitval of anderszins.

Overige

CarTweet behoudt zich het recht voor de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen CarTweet en derden naar aanleiding van de Voorwaarden zullen aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord Holland (Nederland) worden voorgelegd. Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden in stand.